Støtteordningen

Støtteordningen

Socialpædagogisk bostøtte Serviceloven § 85:
Bostøtte kan bevilliges til borgere der har behov for hjælp, omsorg, støtte samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder, på baggrund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions nedsættelse.
Tilbud om bostøtte kan tilbydes efter Servicelovens § 85 til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter § 85 ydes af kommunerne på baggrund af en
konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Bostøtte efter servicelovens § 85 består i at yde hjælp,
omsorg eller støtte til at klare dagligdagen samt træning i selvstændigt at klare livet i egen bolig, og den har
til formål at styrke borgerens mulighed for at klare sig selv.

Efterværn Serviceloven § 76:
Efterværn skal tilbyde som hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal
bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den
unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
Her leverer vi også bo-selv løsninger som en samlet pakker eller med støtte i eksterne

Kontaktperson og alternativ til anbringelse Serviceloven §52 stk. 3 punkt… :
…2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
…3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
…6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
Herunder leverer vi også støtteboligerne samt kontaktpersonsløsning er unge mellem 15 og 18/23 år, der
har vanskeligheder, der svarer til unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af
forskellige grunde ikke kan fastholdes disse steder eller rømmer derfra.
De unge er i åbenbar risiko for varig skade og tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig
begrundet vurdering af, at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Støtteperson til familier Serviceloven § 54 stk. 2 &3:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med
barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet.

Akut løsning Serviceloven § 4 stk. 4:
I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt
tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet
orienteres om anvendelsen af det ikkegodkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe
afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger.

SemaiUng Stuehuset

Afdelingen er godkendt til

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Udadreagerende adfærd
 • Autismespektrum
 • Tilknytningsforstyrrelse

Aldersgruppe

 • 8 – 22 år

Metoder

 • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
 • Low arousal

Faglig tilgang

 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang

Beskrivelse af målgruppen

SemaiUng arbejder med psykiske, sociale, adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer hos unge i alderen 8-22 år. SemaiUng er bygget op omkring 4 afdelinger, Hovedbygningen, Stuehuset, Enggården og SOLO, hvert repræsenteret med et speciale inden for den overordnede målgruppe for SemaiUng.

SemaiUng tilbyder døgnophold, aflastning og efterværn, samt akutmodtagelse af børn og unge. Hertil varetages udredningssager og soloprojekter, efter særlige aftale.

SemaiUngs målgrupper dækker over børn og unge med primær diagnose udfordringer indenfor Autismespektrum forstyrrelser, ADHD, andre udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, samt omsorgssvigt. Hertil modtages også unge der er kriminalitetstruet, dømt ved

Ungdomskriminalitetsnævnet eller har begyndende misbrugsproblematikker. SemaiUngs opbygning gør det muligt at favne en større målgruppe, og med en grundig visitationsproces sikre, at barnet eller den unge får de bedste forudsætninger for udvikling, sundhed og trivsel.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.