Skip to content

Ydelsesbeskrivelse

Semaiskolen tror på, at den bedste metode til at omsætte teori til praksis, er at arbejde med relationer. Vi tror på, at en bæredygtig relation er med til at skabe udvikling for vores børn. Udviklingen sker i et samspil mellem individ og det sociale fællesskab. Ved arbejde med relation til kontaktpersonen som den værdifulde, troværdige voksen, skabes der herigennem en relation der er værd at spejle sig i. Hvor troen på de voksne er blegnet, skaber vi rammer der giver plads til at den kan genopbygges.

Opholdsstedets målgruppe

Efter aftale med og godkendelse af socialtilsyn Nord modtager opholdsstedets tre afdelinger 15 børn med indskrivningsalder 8-18 år.

Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger:

 • Børn/unge med psykiske, social og adfærdsmæssige og eller indlæringsmæssige problemer
 • Børn med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, herunder udadreagerende børn
 • Børn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser
 • Lettere psykisk udviklingshæmmede
 • Personer med stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed
 • Børn med tab og traumer som offer for seksuelle overgreb
 • Kriminalitetstruede unge, og unge i fase 2 dom, forudsat de er tilhørende den godkendte målgruppe

Målgruppen omfatter altså bl.a. unge, der på grund af medfødte problemstillinger eller massive svigt i opvæksten har problemer med afvigende adfærd, kontakt og mistrivsel i hjem og skole. Dette kan give sig udslag i manglende selvværd med utilstrækkelighedsfølelse og indadvendt eller udadreagerende adfærd, begyndende voldelig adfærd eller begyndende kriminalitet. Kendetegnende for målgruppen er, at de har behov for et tydeligt og grænsesættende miljø. Der modtages ikke unge med massivt stofmisbrug.

Den konkrete sammensætning af børn i afdelingerne har betydning for, hvorvidt stedet kan rumme en eller flere børn fra ovennævnte grupper. Der tages hensyn til, om børnene eventuelt kender hinanden, kommer fra samme område, evt er i familie med hinanden og hvorvidt det formodes at børnene vil gå i spænd sammen m.m. Vores særlige speciale er at skabe rammer og tydelighed, der kan rumme udadreagerende børn, og samtidigt tilvejebringe den ro og varme i relationen der kan give grundlag for at komme i kontakt med de dybere følelser, med henblik på at fremme den personlige, sociale og faglige udvikling.

Vi kan anvende  YLS score til at sikre at børn med lav score ikke sættes sammen med børn med høj score.

Semaiskolens faglige tilgang:

Vores børn og unge fungerer som udgangspunkt som andre børn og unge, hvad adfærd, behov og præferencer angår. Vores børn og unge har dog – grundet forskellige fysiologiske og/eller sociale årsager – en række problematiske karaktertræk, der adskiller dem fra normalbegrebet. Disse karaktertræk kan bl.a komme til udtryk ved adfærdsproblemer, der skaber vanskeligheder under samvær med andre børn og voksne og under normale rammer.

For at der kan ske en social og menneskelig udvikling, samt inklusion i det omgivende samfund, er det for os vigtigt at udvikling sker i en vekselvirkning imellem den enkelte og dennes omgivelser. Vores egen erfaring tilsiger, at adfærdsproblemer kan imødegås ved en klar struktur, præget af forudsigelighed, gennemsigtighed og rammesættende voksne.

Derfor ser vi på Semaiskolen vigtigheden i, at vi som voksne har det faglige overblik, hvilket igen forudsætter, at vi i dagligdagen har pædagogisk faglighed. Vi må altid have både sagsspecifik og generel faglig viden, for at vi kan vurdere, hvor meget vi kan kræve af det enkelte barn/unge og deres omgivelser. Barnet/den unges eventuelle problematiske adfærd kan med andre ord forbedres ved at lade barnet/den unge efterleve sunde vaner og normer gennem daglige gentagelser over lang tid. De trygge rammer og tydelige voksne giver barnet/den unge den fornødne ro til at bearbejde eventuelle personlige problemer og fokusere sin energi på at tilegne sig kompetencer for målrettet at kunne mestre eget liv.

Vi har gennem de sidste tre år modtaget undervisning af Psykolog Lars Rasborg i Miljøterpi, for yderligere at have den forståelsesramme at kunne anvende der hvor pædagogikken ikke virker og mentaliseringen er en del af løsningen.

Relationspædagogikken på Semaiskolen er i konstant anvendelse i det daglige arbejde, i form af de sociale samspil med børnene og de unge. Under dette samvær opbygges en tæt relation mellem barn og voksen, med henblik på at fremme barnets personlige udvikling. Pædagogerne er i relationen med den unge tydelige voksne, grænsesættende og konfronterende i forhold til konsekvenserne af den unges handlinger og valg, samt lærende og støttende i forhold til videre personlig udvikling. Hvor den faste struktur leverer den stabile og tryghedsskabende ramme for samværet, leverer relationspædagogikken selve det menneskelige indhold.

På Semaiskolen

 •  tror vi på, at alle børn og unge indeholder et udviklingspotentiale. Vi møder de unge med en problem- og ressourceorienteret adfærd samt anerkendelse af de udviklingsmuligheder, de unge besidder
 • tror vi på, at alle børn fødes med lyst til livet. Arveanlæg, opvækstforhold og relationen til andre mennesker er herefter med til at forme barnet
 • forstår vi de unges udfordringer ud fra et relationelt el. miljøterapeutisk perspektiv. Vi anerkender, at udfordringerne ikke udelukkende skal forstås ud fra en enkelt årsagsproces, men at der i stedet er flere faktorer, som har betydning for de unges udviklingsmuligheder. Vi arbejder hen imod at hjælpe de unge med at udvikle strategier, således det bliver lettere at møde de vanskeligheder, som de unge befinder sig i
 • fokuserer vi på de unges kompetencer til at mestre både intellektuelle, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Vi mener, at vores forventninger og holdninger til de unge har stor betydning for de unges muligheder for at udfolde deres potentialer og dermed udvikle deres kompetencer.

Værdigrundlaget er grundpillen gennem vores omgang med de unge. Værdierne skal være synlige i tekst, ord og handling og skal gennemsyre den måde, vi arbejder på – teoretisk og praktisk.

På Semaiskolen arbejder vi ud fra følgende værdier:

• Anerkendelse
• Engagement
• Troværdighed
• Rummelighed

På Semaiskolen tror vi på vigtigheden i at være bevidste omkring vores menneskesyn.
Måden, vi som pædagoger handler ud fra i relationer og socialt samspil, skal altid afspejle vores menneskesyn.

Menneskesyn/ pædagogik

Semaiskolens menneskesyn tager udgangspunkt i teorier omkring den anerkendende relation. Vi har ingen statisk teoretisk ramme, men søger hele tiden efter ny viden omkring den anerkendende relation. Bla. inddrager vi løbende relevante foredragsholdere på vore Lilla fredage (fælles fagligt forum).

I 2018 har vi i foråret haft tre undervisningsdage med træningskursus i anvendelse af miljøterapi v. Psykolog,Lars Rasborg

I 2017 har vi modtaget undervisning i autismespektrumforstyrrelser , personlighedsstruktuere, tilknytning, traumer, overføring og modoverføring.

I 2016 arbejde vi med magtanvendelser og havde jurist fra Aalborg universitet som underviser. Og alle ansatte deltog i 1. hjælps kursus.

Siden 2013-15 har vi i samarbejder med Lars Rasborg i arbejdet med at indfase en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med vores børn/unge.

juni 2011 havde vi besøg af nordmanden Pelle Nordstrand, der holdt foredrag om sit liv med Tyrette syndrom. Vi har haft besøg af Claus Goldsmidt Henriksen, i august 2011

I december 2010 arrangerede vi selv temadag omkring traumeforstyrrelser, hvor vi havde besøg af psykologen Eva Malte, der holdt foredrag om samme emne. , der holdt foredrag om “systematisk hverdagspædagogik” med henblik på forebyggelse af magtanvendelser.

Pædagogisk udvikling, resultatdokumentation

Vores faglige tilgang startede i 2008  hvor vi udarbejdede  Semai-konceptet, som dannede grundlag for dokumentation af praksis. Bogstaverne dækker over 5 dimensioner: Social, Emotionel, Motorisk, Almen, Identitet.

Semai-konceptet tog udgangspunkt i vurdering af barnet i forhold til 12 kompetencer:Fællesskab, Kommunikation, Familie/netværk, Botræning, Hygiejne, Kropsbevidsthed, Misbrug, Arbejde, Skole, Fritidsinteresser, Penge/økonomi, Identitet.                                                                                                                                                                                                    Indenfor hvert område scorede vi børnene på en skala fra 1-7

Efterfølgende har vi siden 2011 deltaget i Socialstyrelsens dokumentationsprojekt, og herefter i projekt omkring YLS som er et valideret screeningssystem der dokumentere udvikling.

Vi bidrager til socialstyrelsens håndbog om resultatdokumentation og evaluering, 2016

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/resultatdokumentation-og-evaluering-2013-handbog-for-sociale-tilbud-2


Årshjul

Semaiskolen har udviklet et årshjul, der indeholder faste tidspunkter for behandlingsmøder, statusmøder m.v, alt i alt Semaiskolens systematiske tilgang til at overholde akkrediteringskravene.

Årshjulet sikrer at vi kontinuerligt har fokus på barnet og de fokuspunkter, som vi beslutter i samarbejde med barnet, forældre og de primære samarbejdspartnere. Årshjulet hjælper medarbejderen til at holde overblik over de forpligtelser som han/hun har som kontaktpædagog.

Fonden har desuden følgende delydelser:

 • Aflastningstilbud
 • Udslusningstilbud
 • Efterværn
 • Godkendt lille specialskoletilbud
 • Semaisolo med 4 soloprojekter og akuttilbud.
 • drivværket med beskæftigelse
 • studienord med STU tilbud
 • §85 støtte i eget hjem og § 107 botilbud for voksne

Alle disse ydelser har særskilt budget.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: