Skip to content

Visitation

Semaiskolen stiller krav om, at der, så vidt muligt, foreligger udredning af barnet, så visitering sker på et veldokumenteret grundlag og så vi kan sikre, at det indskrevne barn matcher de tilbud/ydelser, vi har på Semaiskolen. Herved sikres ”den gode anbringelse”. Hvis ikke der er tale om en akut anbringelse, skabes der mulighed for samvær mellem kontaktpædagog og den unge, så de lærer hinanden at kende, dels ved sammen at lave de fysiske rammer , dels ved at barnet lærer kulturen at kende.

 

Opholdsstedet kontaktes:

Når anbringende myndighed retter henvendelse til opholdsstedet, begynder visitationsprocessen. Opholdsstedets forstander kontaktes således og der høres, om der er en ledig plads og om den unge umiddelbart tilhører målgruppen.

Semaiskolen udbeder relevante oplysninger om den unge, såsom anamnese-oplysninger, §50 undersøgelse, PPR-materiale, kommunal handleplan og tests. Samtidig ønsker Semaiskolen oplysninger om tidshorisont i forhold til indskrivning.

IMG_6759

Visitationsmøder:

Forstander og afdelingsleder for den påtænkte afdeling samt den påtænkte kontaktpædag og gennemlæser det indhentede materiale. Såfremt den unge passer i målgruppen, indbydes relevant netværk samt den unge til et indskrivningsmøde med henblik på rundvisning og gensidig info. På dette møde, hvor ovennævnte personer deltager, får den unge og det relevante netværk information om dagligdag, pædagogik, struktur og årets gang, samt om samarbejde med sagsbehandler, forældre eller værge. Den unge skal deltage i mødet, således den unges ressourcer og ønsker bliver tilkendegivet overfor opholdsstedet. Ved afslutning af mødet kan det besluttes, om den unge flytter ind. Er der ikke truffet aftale om indflytning, kan der afholdes indskrivningsmøde senere.

Hvis den unge bliver optaget på opholdsstedet, arrangeres et møde med forstander, afdelingsleder, kommende kontaktpædagog og rådgiver, hvor de økonomiske rammer for anbringelsen og det fremtidige samarbejde aftales.

I visitationsforløbet beder vi om fototilladelse til vores hjemmeside samt Semaiskolens facebookside. Herudover beder vi om skriftlig tilladelse fra forældremyndighedsindehaver om, at Brønderslev PPR må indhente PPR-materiale fra den anbringende kommune samt at vi har tilladelse til at udlevere medicin til den unge, rygetilladelse og tilladelse til kørsel uden cykelhjelm. -hvis forældrene accepterer dette.

Når det er besluttet at indskrive den unge, laves umiddelbart herefter en kontrakt. Der tilbydes kun i særlige tilfælde prøveophold, og kun efter forudgående aftale mellem opholdsstedet og den unges rådgiver.
Aftalen er først gældende, når Semaiskolen modtager en underskrevet kontrakt

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: