Skip to content

Ind- & udslusning

For at barnet får så god en start på Semaiskolen som muligt, er det vigtigt at barnet føler sig velkommen samt at der er laves udmærkede fysiske rammer klar til indflytning. Vi vægter muligheden for relation mellem den unge og kontaktpædagog højt og skaber de nødvendige rammer.

Ved indflytning forsøges det at få kontaktpædagogens vagter tilrettelagt, så der skabes så meget tid sammen med det nye barn. Kontaktpædagogen deltager i skolen i muligt omfang, barnets værelse indrettes og der fortages nødvendigt indkøb.

Børnene samles og modtager det nye barn.

De første 3 måneders ophold er en indslusningsperiode, hvor den unge skal vænne sig til at være på stedet, lære dagsrytmerne og de andre beboere at kende, og hvor kontaktpædagogen og barnet får skabt en relation sammen. Det tilsigtes, at denne relation blandt andet skabes på en indskrivningstur af 1-2 ugers varighed.

Efter 3 måneders ophold på stedet, hvor vi har haft lejlighed til at lære barnet at kende, afholdes et handlingsmøde med sagsbehandler og forældres tilstedeværelse, hvor vi  forelægger en observationsrapport og aftaler fokuspunkter, mål og delmål for opholdet.

Udslusning

For at få en god afslutning på opholdet på Semaiskolen og sikre, at den unge bevarer de opnåede kompetencer og er i stand til at arbejde videre på fortsat at ha et godt liv, – er det vigtigt i god tid at forberede en udslusningsplan. Denne plan skal indeholde en glidende overgang til barnet som skal påbegynde at håndtere ansvaret for eget liv. Planen vil afhænge af den enkeltes kompetencer jf. Semaikonceptet.

Under opholdet gives den unge mere og mere ansvar, inden den unge overdrages det fulde ansvar. Der kan være tale om, at den unge gradvis får ansvaret for selv at stå op om morgenen, selv styre sin økonomi, selv håndtere personlige gøremål så som tøjvask m.m.

Vi har mulighed for at lave et prøveophold i en lejlighed m. støtte for derigennem at vurdere hvordan den unge vil kunne klare en eventuel fraflytning og i hvilket omfang der fremover må beregnes kontakt og støtte til den unge..

I dialog med den unge, sagsbehandler og forældre aftales det konkrete udslusningsperspektiv 6- til 12 måneder før selve udslusningen – den nærmere tidshorisont afstemmes i forhold til den enkelte unge, dog skal der være udfærdiget en plan for udslusning for den unge inden denne fylder 17,5 år.

Med udgangspunkt i den kommunale handleplan drøftes en udviklingsplan i observationsperioden.

Denne plan danner herefter grundlag for de fremtidige møder, som afholdes hvert ½ år, hvor sagsbehandler, forælder og barn deltager. Hvis der ikke foreligger en handleplan fra den anbringende kommune, danner Semaiskolen sig et overblik ud fra det tilsendte materiale.

Udslusning/ efterværn?

Der hersker forvirring om disse ord, – hvad er udslusning og hvad er efterværn?

Vi har to udslusningsboliger hvori den unge har mulighed for at få eget værelse med adgang til køkken, bad og med egen indgang. Vi er godkendt til at lave udslusning og har beskrevet tre eksempler på hvordan støtte i en sådan periode kan gives. Men det vil altid være en individuel vurdering hvor stort et behov der er for støtte.( se bilag c godkendelsesgrundlag side 5, samme skrivelse er også tilgængeligt på hjemmesiden, afsnittet om Opholdsstedet Udslusning)

Efterværn

Det netværk som den unge har skabt i-og omkring sit ophold på Semaiskolen, kan være en del af det fundament, som den unge bruger i fraflytningen.

Herudover kan Semaiskolens voksne være nogle af de få voksne, der befinder sig i den unges netværk. Det er derfor vigtigt at bevare en livline til de/den voksne, der har betydning for den unge, og sikre at der altid er mulighed for at komme i kontakt med Semaiskolen.

Den unge tilbydes således en kontaktpersonsordning med en relevant medarbejder fra Semaiskolen, når den unge flytter ud for sig selv. Det aftales individuelt, hvor mange timer der måtte være behov for og hvilke arbejdsopgaver, der måtte være relevante. Hvis der ikke etableres kontaktpersonsordning tilsigtes det, at kontaktpædagogen med jævne mellemrum kontakter den unge for at høre hvordan det går – hvis den unge har givet tilladelse hertil. Det er ikke systematiseret for nuværende, da der er individuelle forhold, der kommer i betragtning m.h.t. årsagen til udskrivelse. Det er ikke altid at Semaiskolen føler, at den unge er færdigbehandlet – herudover kan medarbejdertilknytning også have betydning.

Vi har fået godkendt 3 eksempler på en udslusningsplan, der individuelt tager hensyn til den unges behov. Planen kan sammensættes uden at skele til de tre eksempler Alle udskrevne unge er inviteret til vores årlige forældredag i august, og har her mulighed for at mødes med gamle bofæller og kendte medarbejdere. Vi kan i den forbindelse følge med i hvordan det går med vore tidligere elever. Ved udflytning fra Semaiskolen kan den unge give skriftlig tilladelse til at vi må kontakte han/hende og følge op på hvordan det går. Hvis denne tilladelse er givet tager den unges tidligere kontaktpædagog kontakt til den unge minimum en gang årligt og dokumenterer efterfølgende kontakten på Semaiskolens fællesdrev.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: