Skip to content

Skole

STU  og individuelle skoletilbud.

Vi samarbejder med PPR i Brønderslev, der forestår de skolepsykologiske undersøgelser, indhenter de nødvendige oplysninger fra PPR i hjemkommunerne, og PPR er en del af visiteringen til SemaiSkolens specialskoletilbud.

SemaiSkolen er en del af en undervisningsoverenskomst med Brønderslev kommune, hvor vi yder specialpædagogisk bistand i et lille undervisningsmiljø efter bek. 702 §11. 

SemaiSkolens målgruppe er elever med problematikker, såsom tilknytningsforstyrrelser, koncentrationsvanskeligheder, høj arousal, dårlige kognitive forudsætninger. Derudover har eleverne udfordringer med:

 • Vanskeligheder med at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer
 • Ringe mentaliseringsevne
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • ADHD/ADD
 • Tidlig frustration
 • Manglende evne til konflikthåndtering
 • Manglende accept af egne udfordringer

Vi har derfor stor fokus på vigtigheden af at tage udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra specialundervisningens 10H’er.

Hvilket betyder, at vi anerkender, at vores elever har brug for struktur, guidning, rammer og forudsigelighed.

Da vi oplever, at mange af vores elever er nederlagsprægede og ofte lider af skolevægring, arbejder vi med at skabe rammer, der ikke minder om en traditionel skole, men bærer mere præg af hjertevarme og rummelighed. Vi har til mål, at vores elever oplever mestring i forskellige arenaer.  

På SemaiSkolen er undervisningen tilrettelagt ud fra folkeskolelovens bestemmelser, og vi tilbyder i samarbejde med Hedegårdsskolen i Brønderslev undervisning og afgangseksamener i alle fag.

Vi inddeler eleverne i klasser på max. 4-5 elever med 1 - 2 voksne tilknyttet hver klasse. Der er muligheder for afskærmning i klassen med skærmvægge, men er der behov for yderligere ro, tilbyder vi vores alternative undervisningslokale, sanserum eller pædagogisk massage.

Skoledagen varierer mellem klasseundervisning, individuel undervisning i klassen, og undervisning på mindre hold på 2-3 elever. 

Når det viser sig, at der er behov for et mere skærmet undervisningstilbud med et evt. nedsat timetal og/eller soloundervisning for en elev, laver SemaiSkolen i samarbejde med PPR, forældre eller pædagogisk personale en faglig vurdering på, hvordan skoleskemaet kan tilrettelægges. 

SemaiSkolen er også godkendt til at afklare og afvikle STU– særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Vi har i vores tilbud lagt vægt på, at vi individuelt tilrettelægger  skema, der løbende kan justeres i forhold til udvikling og behov.

Vores tilbud kan omfatte følgende linjer:

 • Håndværk / Kreativ
 • Køkken, Ernæring og Service
 • Studieforberedende linje

Ud over de nævnte linjer  vil vi til enhver tid kunne skaffe relevante praktikpladser og tilgodese individuelle behov.

Følg os på  Drivværket på Facebook og Instagram.

Engagement – Troværdighed – Anerkendelse – Rummelighed

På SemaiSkolen bestræber vi os på høj faglighed, hvor målet for den enkelte elev er differentieret, og hvor alle elever, som har kundskaberne til det, får en afgangseksamen.

Vi vægter fagligheden højt. Vi har det nyeste materiale indenfor mange fagområder, tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer indenfor fagene og tilrettelægger, strukturerer og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i barnets diagnose og den enkelte elevs behov og udfordringer.

Skolen stiller IT-udstyr til rådighed, og dette anvendes  i høj grad i den daglige undervisning.

Vi har et lærerteam, der favner bredt fagligt, og som har stor erfaring i at undervise børn med et problemfyldt skoleforløb bag sig.

Blandt tidligere elever har flere bestået eksamen og er videre i uddannelsessystemet/arbejde el. lign.

Om vores afgangselever kan vi fortælle:

 • to er uddannet som sygeplejersker
 • en er blevet pædagog
 • en er uddannet kok
 • to er uddannet sosu-assistenter
 • en læser til pædagogisk assistent og har taget kørekort
 • en går på HF og spiller på ligaplan i håndbold og bor i egen lejlighed
 • en er ansat som privat pilot
 • en ung mand har aftjent værnepligt og er i gang med sit andet år på HF
 • en er blevet kommunal ungevejleder
 • vi har flere elever, som har fuldført STX eller lignende ungdomsuddannelser

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: