Skip to content

Enggården

Enggårdsvej er et socialpædagogisk opholdssted godkendt til 5 børn/unge i alderen 8-18 år iht. lov om social service § 49 stk. 2.

Målgruppen:

Målgruppen på Enggaarden er fortrinsvis børne/ unge med psykiatriske problemstillinger. Det er børn og unge som ved indskrivningen er i alderen fra 8 til 18 år, og som på grund af forskellige svigt i opvæksten eller af medfødte grunde (autismespektrumforstyrrelser) har problemer med adfærd, kontakt, trivsel og evt. er kriminalitetstruede.  (Der kan dispenseres for alderen nedad ved tidligt skadede børn). Karakteristisk for disse børn/unge er, at de har en lav selvfølelse, og derfor er enten indad- eller udadreagerende. Børn og unge der har brug for trygge, overskuelige og forudsigelige rammer, hvor de sammen med professionelle og tydelige voksne kan finde ro og tid til at opbygge selvfølelsen og bearbejde de problemstillinger, de hver især medbringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

mathias

Mathias Caland

Tlf. 96 67 82 00
Mobil: 30 98 76 16
Mail: mathias@semaiskolen.dk

Pædagogiske rammer

Vi har i denne afdeling mulighed for at få støtte fra vores faste konsulent;   Overlæge Jacob Ørnberg og psykiatrisygeplejerske Hanne Lottrup i vores daglige arbejde. De kan give faglig sparring til personale og forældre – og sikre at vores børn har de bedste vilkår for trivsel ( herunder rette medicinering mv.)

Der kan også tilbydes psykiatrisk udredning af vores indskrevne børn/unge.

Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet/den unge bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hver barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune. Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere børnene/de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder :

  • En hverdag med trygge rammer og tæt voksenkontakt.
  • Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn/den unge har brug for det.
  • I tæt samarbejde med skolen skaber vi det miljø, hvor den enkelte kan udvikle sin selvfølelse og dermed tage medansvar i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.
enggaarden1-1024x340

Personalet

Personalet i opholdsdelen består af 1 afdelingsleder, 5 uddannede pædagoger og en pædagogstuderende-  samt kontinuerlig konsulentbistand fra vores psykiater og psykiatrisygeplejerske.

Vi har døgndækning med sovende nattevagt. I dagtimerne uden for skoletid er der 2 pædagoger på arbejde.

Mål

Målet er at øge den enkeltes selvfølelse således at han/hun bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge. Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at bryde grænser og fastlåste mønstre og erstatte dem med succesoplevelser. Vi arbejder med udvikling af det enkelte barns kompetencer så han/hun bliver i stand til at mestre sit voksenliv. Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under skyldig hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene/ de unge til at kunne klare sig bedst muligt i en svær verden.

Fysiske rammer

Opholdsstedet er beliggende i et nedlagt landbrug Øst for Brønderslev ca. 8 km fra Semaiskolens hovedafdeling. Bygningerne er indrettet med stue, spisekøkken, aktivitetsrum, to badeværelser til børnene, vaskerum, personalerum med separat bad. Vores børn/unge har eget værelse, som er møbleret ved indflytningen, desuden er der udenfor et metalværksted og vi er i gang med at lave en lejrplads med tre sheltere og et vildmarksbad.

Praktiske rammer

Ud over aktiviteter på selve opholdsstedet, hvor i flæng kan nævnes sportsaktiviteter, trampolin,  boldspil , har vi afgang til træværksted, kreativt værksted, musiklokale, sportshal, klatretårn og multibane i hovedbygningen. Skovaktiviteter og friluftsliv er en stor del af Semaiskolen året rundt. Herudover deltager børnene/de unge i lokalsamfundets aktiviteter ( idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.) To gange om året rejser vi på henholdsvis skiaktivitetstur og sommerferie (Sydeuropa), ligesom vi tager på koloni i starten af august og på oplevelsestur i slutningen af september. Arbejdspraktik er en anden del af fritidstilbudet, hvor man i starten arbejder side om side med pædagogerne her på stedet, for senere at have arbejdspraktik i lokalsamfundet.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: