SemaiSkolen

Skole og STU forløb for børn og unge

Semaiskolen

Semaiskolen tilbyder et lille undervisningsmiljø for de elever der har behov for nogle helt særlige skærmede og strukturerede rammer for at kunne profitere af undervisning.

Disse vil som oftest tage sit udspring i, at elevens udfordringer gør at der er et udtalt behov for et tæt samarbejde mellem det bosted, han/hun er tilknyttet og skoletilbuddet, således der er en tydelig kongruens i den pædagogisk retning dagen igennem. De fleste elever vi har indskrevet på Semaiskolen er allerede unge der ligeledes er tilknyttet opholdsstedet SemaiUng.

Normeringen i undervisningen vil aldrig overskride 1:4, og man vil aldrig opleve at være sammen med mere end 7 andre elever i løbet af skoledagen. Er behovet der, kan undervisningen flyttes til andre lokaliteter, hvor der kun er det ene hold eller elev tilstede.

Procedure ved elevopstart på Semaiskolen ud fra principper i KRAP

Semaiskolens principper i KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

Formål

Vi vil sikre den bedst mulige opstart for vores elever i Semaiskolen, har vi udarbejdet en screeningsprocedure for vores nye unge. Vi vil kortlægge deres baggrund, ressourcer, forudsætninger og udfordringer for at skabe det bedste grundlag for at danne den gode relation og skabe trivsel, tryghed og succes i vores arbejde med den unge.

Ydermere benytter vi metoderne i KRAP til at evaluere og dokumentere den unges personlige og faglige udvikling i forbindelse med udarbejdelse af undervisningshandleplaner.

Ved opstart (de første 2 uger)

 1. Kognitiv sagsformulering + sansescreening
 2. Ressourceblomsten -> forudsætningsanalysen
 3. Trafiklys, Mål og Ønsker + Måltrappen
 4. Hvad fylder, Skalering + Kaoslinjen
 5. Energi-koppen
 6. Ønskespejlet og Sejlskibet

Evaluering (efter 3 måneder)

 • Sammen med eleverne laver vi ovenstående skemaer og analyserer på udviklingen.

Undervisningen

Semaiskolen er en del af en undervisningsoverenskomst med Brønderslev Kommune, hvor vi yder specialpædagogisk bistand i et lille undervisningsmiljø efter bek. 693 §12 af 26.05.2020.

Semaiskolens målgruppe er elever med problematikker, såsom tilknytningsforstyrrelser, koncentrationsvanskeligheder, høj arousal, dårlige kognitive forudsætninger. Derudover har eleverne udfordringer med:

 • Vanskeligheder med at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer.
 • Ringe mentaliseringsevne.
 • Autismespektrumforstyrrelse.
 • ADHD/ADD.
 • Tidlig frustration.
 • Manglende evne til konflikthåndtering.
 • Manglende accept af egne udfordringer.

Vi har derfor stor fokus på vigtigheden af at tage udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra specialundervisningens 10H’er, hvilket betyder, at vi anerkender, at vores elever har brug for struktur, guidning, rammer og forudsigelighed.

Da vi oplever, at mange af vores elever er nederlagsprægede og ofte lider af skolevægring, arbejder vi med at skabe rammer, der ikke minder om en traditionel skole, men bærer mere præg af hjertevarme, rummelighed og ressourceorienteret tankegang. Vi har til mål, at vores elever oplever mestring i forskellige arenaer.

På Semaiskolen er undervisningen tilrettelagt ud fra folkeskolelovens bestemmelser, og vi tilbyder i samarbejde med Hedegårdsskolen undervisning og afgangseksamener i alle fag. Vi inddeler eleverne i klasser på max 4-5 elever med 1 – 2 voksne tilknyttet hver klasse. Der er muligheder for afskærmning i klassen med skærmvægge, men er der behov for yderligere ro tilbyder vi vores alternative undervisningslokale, sanserum eller pædagogisk massage.

Skoledagen varierer mellem klasseundervisning, individuel undervisning i klassen, og undervisning på mindre hold på 2-3 elever.

Hvis det viser sig at der er behov for et mere skærmet undervisningstilbud med et evt. nedsat timetal og/eller solo undervisning for en elev, laver Semaiskolen i samarbejde med PPR, forældre/eller pædagogisk personale en faglig vurdering på, hvordan skoleskemaet kan tilrettelægges.

Overordnede læringsmål

Matematik

 • Budget og privatøkonomi
 • De 4 regnearter
 • Regnestrategier
 • Geometri
 • Talforståelse
 • Vægt, mål og former
 • Praktisk anvendelse

Engelsk

 • Mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Fortolkning
 • Fremstilling af tekst
 • Grammatik

Dansk

 • Kommunikation
 • Fortolkning
 • Fremstilling
 • Læsning, læseforståelse
 • Sætningsanalyse
 • Lytte/læse
 • Hjælp til anvendelse af ordblindehjælpemidler

Kontakt

Christian Steenberg Rommedal, Tilbudsleder for SOLO, Kalumvej og SemaiSkolen
Tlf.: 31 98 02 45
E-mail: christiansr@semai.dk

Lykke Staginat, Afdelingsleder for Kalumvej og SemaiSkolen
Tlf.: 30 98 76 39
E-mail: lykkes@semai.dk

SemaiSkolens dagbehandlingstilbud